De Pers 12 februari

Fouten en gedachten

http://depers.nl/UserFiles/File/PDF/De%20Pers%20dinsdag%2012%20februari%202008.pdf

Twee fouten.. 3 maart … en steganografie

De bewakers van een vrij internet

Een groep met een gedeelde vijand en gemeenschappelijke idealen,
met veel geheimzinnigheid omgeven.
Het zouden de kenmerken van een teroristische cel kunnen zijn,
maar ook van Anonymous, de beweging die plotseling haar gemaskerde gezicht laat zien.

Remco Tomesen
Annemieke van Dongen
AMSTERDAM

Dit weekend doken ze plotseling overal ter wereld op om te protesteren tegen de,
in hun ogen, verwerpelijke praktijken van de Scientologykerk.
In Amsterdam waren het zestig mannen en vrouwen met maskers, zonnebrillen en zakdoeken voor hun gezicht.
In wereldsteden als Londen wel honderden.
Wat is dit voor club? ‘Wij zijn de leraren, de studenten, de rechters en de huisvrouwen. Wij zijn iedereen en niemand’,
verklaren ze zelf op het internet.

Zijn de aanhangers van Anonymous, zoals de Amerikaanse televisiezender Fox suggereert, de terroristen van het internet?
Nee, dat zijn ze niet. Al is de vergelijking die Amerikaanse media met terroristen trekken niet onbegrijpelijk, zegt Henk de Vries,
een 24-jarige Anonymous-aanhanger die alleen onder deze schuilnaam in de krant wil.
Net als terroristische organisaties bestaat de organisatie namelijk uit vele honderden splintergroepjes,
met elk hun eigen chatkanalen, groepen en websites op internet.
En net als terroristische organisaties hebben de Anonymous-aanhangers één doel voor ogen: totale vrijheid van informatie op het internet.
‘Maar wij gebruiken géén geweld’, benadrukt De Vries, ‘onze oorlog is er een van idealen.’
Met krakers of hackers willen ze niet geassocieerd worden. ‘Trek alsjeblieft nette kleren aan en gedraag je fatsoenlijk in het openbaar’, werd de demonstranten zondag verzocht.
De losse groepjes hebben zich sinds een paar weken verenigd tegen één gezamenlijk, min of meer toevallig, doelwit: de Scientologykerk,
die een filmpje waarin Tom Cruise met een manische blik in zijn ogen de ideeën van zijn kerk verkondigde, van het web haalde.
Die censuur is in strijd met het ideaal van het vrije, ongecensureerde, niet door grote organisaties gemanipuleerde internet.

Dat ze daarbij gebruik maken van een ouderwets chatkanaal (IRC) en allerlei sites in de krochten van het internet, past binnen dit plaatje.
Websites als YouTube en MySpace zijn in handen van het grootkapitaal, en voor de echte Anonymous-aanhanger dus vies.
Toch laten ze deze opvatting nu langzaam los. ‘Om te winnen van Scientology moeten we samenwerken met de YouTube- en MySpace-generatie’,
schrijven aanhangers op een site. Zie hier de generatiekloof binnen de internetgeneratie.

Anonymous heeft wereldwijd zo’n twaalfduizend ‘leden’; mensen – jong en oud – die zich als Anonymous beschouwen en online op dezelfde plaatsen rondhangen.
In Nederland zijn dat er ongeveer tweehonderd.
De organisatie opereert in het geheim. Om de leden bij elkaar te krijgen, maakt Anonymous, net als terroristische organisaties, gebruik van stenografie en herkenningsplaatjes,
die ze overal op internet plaatst. Alleen leden weten dat een bepaalde afbeelding – bijvoorbeeld een Pokemonfiguur – niet zomaar een plaatje is, maar dat er iets anders
achter schuil gaat.
‘Voor de demonstraties van zondag hadden we plaatjes geplaatst waarachter een bestandje met flyers voor de demonstratie zat’, vertelt De Vries.
Ook over andere acties informeren leden elkaar via chatkanalen en geheime boodschappen.
Hackers van Anonymous legden zo overal ter wereld websites van de Scientology plat en bestookten de organisatie met faxen en telefoontjes.
Een andere overeenkomst met terroristen is de celstructuur, een platte organisatie zonder duidelijke leider.
Bij Al-Qaida strijden losse groepjes terroristen, die voor een buitenstaander op onduidelijke manier met elkaar samenhangen,
maar die toch met elkaar communiceren. Wie één groepje verslaat, is nog geen stap verder in de totale vernietiging van een terroristische organisatie,
die zich steeds opnieuw formeert. Om die reden roept Anonymous haar leden op informatie te decentraliseren: ‘plaats niet alle inhoud op één website, werk met hyperlinks.’

Toch wisten alle nationale groepen dat er zondag wereldwijd een demonstratie tegen de Scientologykerk was.
Ook de wereldwijde media worden centraal aangestuurd.
Dat gebeurt via een centraal pers-chatkanaal, zegt De Vries. In Nederland volgt één iemand deze cel en stuurt berichten vervolgens door naar de media.
De internationale coördinator van de cel bevindt zich volgens hem in de Verenigde Staten.
Naast de wijze van organisatie, doet ook de communicatie van Anonymous aan terroristische groeperingen denken.
De gemaskerde mannen in YouTube-filmpjes uiten met vervormde stemmen dreigende taal richting Scientology. ‘We zijn voorbereid op een lange, lange campagne’,
klinkt het niet geruststellend.

Is de club wel zo onschuldig als ze lijkt? Of Nederlandse politie- en inlichtingendiensten de organisatie in het vizier houden, is niet bekend.
‘Wij zeggen nooit naar welke organisaties we onderzoek doen’, zegt een voorlichter van de AIVD,
‘maar op het eerste gezicht lijkt Anonymous geen bedreiging voor de nationale veiligheid’.

De Vries: ‘We hebben een serieus doel, namelijk het verdedigen van de vrijheid op internet.
Maar we vinden het ook gewoon gezellig om elkaar te treffen’.
Nu is daar met de gemeenschappelijke vijand, de Scientologykerk, aanleiding voor.
Vroeger troffen de ‘leden’ van Anonymous elkaar alleen online, en was er geen reden elkaar ook in real life te ontmoeten.
Nu gaan gesprekken op webpagina’s en in chatruimten vooral over de gemeenschappelijke strijd en de volgende demonstratie, op 3 maart.

Heeft de Anonymous-beweging al een volgende opponent in haar vizier?
De Vries: ‘Er zijn al genoeg protesten tegen armoede. Wij strijden vooral vóór het internet’. Wie aan de pijlers van dit medium komt, kan de gemaskerde bewakers verwachten.
Voorlopig is Scientology in ieder geval nog niet van ze af, suggereren de filmpjes: ‘We do not forgive. We do not forget. Expect us’.

Thoughts and facts

http://depers.nl/UserFiles/File/PDF/De%20Pers%20dinsdag%2012%20februari%202008.pdf

Two errors in report. March 3rd ?? and stenography instead of staganography.

The guardians of a free Internet

A group with a shared enemy and common ideals, with much secrecy surrounding it.
It's the characteristics of a terorist cell, but also of Anonymous, the movement which suddenly shows its masked face.

Remco Tomesen
Annemieke van Dongen
AMSTERDAM

This weekend everywhere in the world they suddenly popped up to protest against, in their eyes, contemptible practices of the Church of Scientology.
In Amsterdam sixty men and women with masks, sunglasses and scarfs covering their face.
In major cities such as London, however, there were hundreds.
What kind of club is this? `We are the teachers, the students, the judges and the housewives. We are everyone and nobody`,
they explain on the Internet.

Are the members of Anonymous, as the American television network Fox suggests, the terrorists of the Internet?
No, they are not. Although the comparison which American media makes with terrorists are not incomprehensible, says Henk de Vries,
a 24 year old Anonymous member whom only wants to be known by this alias to the newspaper.
Just like terrorist organisations the organisation consists of hundreds of splintercells, each with their own chat channels, groups and websites on the Internet.
And just like a terrorist organisation the anonymous members have one goal: Total freedom of information on the Internet.
‘but we use no violence ’, de Vries emphasisez, ‘our war is one of ideals.’
They do not want be associated with crackers or hackers. ‘Please wear decent clothes and behave in public’, the demonstrators were requested Sunday.
The loose groups have united themselves since a couple weeks against one, more or less random, target: the Church of Scientology,
requested a small video featuring Tom Cruise with a manic look in his eyes proclaimed the the ideas of his church, removed from the web.
This kind of censorship is in conflict with the ideal of the free, uncensored, internet unmanipulated by large organisations.

The use old-fashioned chatchannels (IRC) and all kinds of sites in the back alleys of the Internet, are fitting this image.
Internet sites such as YouTube and MySpace are in the hands of big capital, and for the real anonymous members therefore dirty.
Although they are now slowly moving away from this idea. ‘To win the war on Scientology we must cooperate with the YouTube - and mySpace generation’,
some members posted on a website. Proving there is a generation gap within the Internet generation.

Anonymous has some twelve thousand ‘members’ worldwide; people - young and old - who consider themselves to be Anonymous and hang out at the same places online.
In the Netherlands there are approximately two hundred.
The organisation operates in secrecy. To get the members organised, like terrorist organisations, Anonymous uses stenography and neologisms,
that are placed everywhere on the Internet. Only members know that a certain image - for example a picture of a Pokemon - is not just a picture, but something else is hidden behind it.
‘for the demonstrations last Sunday we had placed images with flyers for the demonstration inside them’, says de Vries.
Members also inform eachother by means of chat channels and secret messages concerning new actions.
Hackers of Anonymous brought down web sites of Scientology and harassed the organisation with faxes and phone calls.
Another comparison with terrorists is the cell structure, a flat organisation without a clear leader.
Al-Qaida fights in loose groups of terrorists, whom are not in a recognisable way connected to onlookers,
but nevertheless they communicate with eachother. If one group falls, it's no step closer to the total destruction of a terrorist organisation, which allways reforms itself.
For that reason Anonymous call on its members to decentralise information: ‘Do not place all contents on one Internet site, work with hyperlinks.’

Despite that all national groups knew that there was a worldwide demonstration against the Church of Scientology last Sunday.
The worldwide media are also centrally managed.
This happens by means of central pers-channel, de Vries says. In the Netherlands one person in this cell monitors it and sends bulletins to the local media.
According to him, the international coordinator of this cell is located in the United States.
Beside the manner of organisation, also the communication of Anonymous is reminescent of terrorist groups.
The masked men in YouTube-movies express threats to Scientology with deformed voices. ‘we are prepared for a long, long campaign’, they say reassuring.

Is this club as innocent as it seems? Dutch police force - and information services don't discolse whether they keep the organisation under survailance.
‘we never tell which organisations we research’, a reprisentative of the AIVD (information services) says,
‘but at first glance it seems Anonymous poses no threat to national security.’

De Vries: ‘we have a serious goal, namely defending the freedom on Internet. But we also find it fun to socialize with each other.
Now the common enemy, the Church of Scientology, is the reason.
In former days the `members’ of Anonymous met each other only online, and there were no reason each other also meet in real life.
Conversations on the chat channels and web pages now mostly concern the common fight and next demonstration, on March 3rd.

Does the anonymous movement already have a next opponent in sight?
De Vries: ‘there are enough protesters against poverty. We mostly fight for the Internet. He who touches the pillars of this medium, can expect the masked guardians.
For now Scientology will not be rid of them any day soon, the short videos suggest: `We do not forgive. We do not forget. Expect Us.’

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License